jiān
1. қатты, мықты, мығым, берік, берілмес, алынбас

坚不可破 — берік, мықты, мызғымас

坚城 — берік қамал, берілмес қорған

坚冰 — қатты мұз, қалың мұз

2. дәйекті, табанды, баянды, мызғымас, бұлжымас, қайсар, қажырлы, төзімді, шыдамды, айнымас, кәміл

坚强 — қажырлы, қайсар, күшті

坚决 — табанды, мызғымас, берік

坚持 — айнымау, таймау, бұлжымау, бұрылмау

坚守 — бұлжымау, тапжылмау, айрылмау

【中坚】 тұтқа, тұлға, қазық, арыс, тірек, бел

社会中坚 — әлеумет арыстары

中坚分子 — белді кісілер

3. қамал, қорған, бекініс, шеп, тұрғы

无坚不摧 — алмас қамалы жоқ, ешқандай қамал бөгей алмайтын

4. адамның тегіне қолданылады

汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — I 堅 jiān (1) (会意。 从臤(qiān), 从土。 臤 , 金文象以手拉 臣 (屈服的奴隶)。 从 土 , 表示土质坚硬。 本义: 泥土坚硬) (2) 同本义。 泛指坚硬; 结实 [hard; solid; firm] 坚, 刚也。 《说文》 坚, 坚土也。 《广雅》 四为壤五, 为坚三。 《九章算术·穿地》 …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: jian 解释: 1. 刚强、 强硬。 后汉书·卷二十四·马援传: “丈夫为志, 穷当益坚, 老当益壮。 ”唐·司空图·故盐州防御使王纵追述碑: “永夷坚敌, 累洽仁风。 ” 2. 结实、 牢固。 如: “船坚炮利”、 “坚如磐石”。 庄子·逍遥游: “以盛水浆, 其坚不能自举也。 ”不松懈、 不动摇。 如: “坚持”、 “坚拒”。 史记·卷七·项羽本纪: “陈留坚守不能下。 ”  1. 胄甲、 盔甲。 汉书·卷一·高帝纪下: “被坚执锐, 自帅士卒。 ” 2.… …   Taiwan national language dictionary

 • — ★瑜伽三卷四页云:坚云何?谓地。 此约现行说。 又云:坚者:即彼界。 此约能造说。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

 • — (堅, 坚) jiān ㄐ〡ㄢ 〔《廣韻》古賢切, 平先, 見。 〕 亦作“ ”。 1.硬。 《易‧坤》: “履霜堅冰至。” 《呂氏春秋‧任地》: “凡耕之道……堅者耕之。” 2.牢固。 《孟子‧梁惠王上》: “可使製梃以撻 秦 楚 之堅甲利兵矣。” 唐 韓愈 《平淮西碑》: “皆曰 蔡帥 之不廷授, 於今五十年, 傳三姓四將, 其樹本堅, 兵利卒頑, 不與他等。” 3.引申為團結。 馬王堆 漢 墓帛書《戰國縱橫家書‧蘇秦自趙獻書於齊王章(一)》: “ 燕王 甚兌(悅), …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (堅) jiān (1) ㄐㄧㄢˉ (2) 牢固, 结实, 硬: ~固。 ~实。 ~如磐石。 (3) 不动摇, 不改变: ~决。 ~信。 (4) 牢固、 结实的东西或阵地: 中~。 攻~。 披~执锐。 (5) 姓。 (6) 郑码: KDXB, U: 575A, GBK: BCE1 (7) 笔画数: 7, 部首: 土, 笔顺编号: 2254121 …   International standard chinese characters dictionary

 • 坚贞不屈 — (坚贞不屈, 堅貞不屈) jiān zhēn bù qū 【典故】 坚: 坚定; 贞: 有节操; 屈: 屈服、低头。 意志坚定, 决不屈服。 【出处】 《荀子·法行》: “坚强而不屈, 义也。”: 《后汉书·王龚传》: “王公束修厉节, 敦乐爇文, 不求苟得, 不为苟行, 但以坚贞之操, 违俗失众, 横为谗佞所构毁。” 而那些共产党人的~、为了人民和祖国视死如归的伟大精神更深深使他向往。 (杨沫《青春之歌》第二部第四十四章) …   Chinese idioms dictionary

 • 坚不可摧 — (坚不可摧, 堅不可摧) jiān bù kě cuī 【典故】 非常坚固, 摧毁不了。 【出处】 清·郑燮《原诗·内篇上》: “惟力大而才能坚, 故至坚而不可摧也。” 在革命战争中, 人民的力量是~的。 …   Chinese idioms dictionary

 • 坚定不移 — (坚定不移, 堅定不移) jiān dìng bù yí 【典故】 稳定坚强, 毫不动摇。 【出处】 宋·司马光《资治通鉴·唐记·文宗开成五年》: “推心委任, 坚定不移, 则天下何忧不理哉! ” 我们要~地走改革开放的道路。 …   Chinese idioms dictionary

 • 坚甲利兵 — (坚甲利兵, 堅甲利兵) jiān jiǎ lì bīng 【典故】 坚固的盔甲, 锋利的兵器。 形容精锐的部队。 【出处】 《墨子·非攻下》: “于此为坚甲利兵, 以往攻伐无无罪之国。” 只要战争危险还存在, 就必须有~, 不断强化国防力量。 …   Chinese idioms dictionary

 • 坚苦卓绝 — (坚苦卓绝, 堅苦卓絕) jiān kǔ zhuó jué 【典故】 坚忍刻苦的精神超过寻常。 【出处】 《宋史·邵雍传》: “始为学, 即坚苦刻厉, 寒不炉, 暑不扇, 夜不席者数年。” 泥土和天才比, 当然是不足齿数的, 然而不是~者, 也怕不容易做。 (鲁迅《坟·未有天才之前》) …   Chinese idioms dictionary

 • 坚强不屈 — (坚强不屈, 堅強不屈) jiān qiáng bù qū 【典故】 屈: 屈服。 坚韧、刚毅, 毫不屈服。 【出处】 《荀子·法行》: “坚强而不屈, 义也。” …   Chinese idioms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.